Regulamin strony internetowej

§ 1 Definicje

1. A&J – podmiot udostępniający Stronę internetową do korzystania, tj. Magdalena Marszałek-Filipek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A&J Magdalena Marszałek-Filipek, adres ul. Przewodowa, nr 38P, 04-874 Warszawa, NIP 5212844231, REGON 147387723

2. Custom Printing – marka pod jaką A&J prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługi druku książek.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych w ramach Strony internetowej.

4. Formularz kontaktowy – znajdujący się na Stronie internetowej formularz umożliwiający dokonanie wyceny przez Custom Printing usługi wydruku książek, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania ze Strony internetowej.

6. Strona internetowa – narzędzie dostępne pod adresem https://cprinting.pl, umożliwiające Klientom zapoznanie się z ofertą Custom Printing w zakresie świadczonych usług oraz dokonanie wyceny usługi druku książek przez Custom Printing

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady dostępu i korzystania ze Strony internetowej.

2. Każdy Klient zamierzający korzystać ze Strony internetowej obowiązany jest do zapoznania się z warunkami określonymi w Regulaminie oraz do ich przestrzegania.

3. Korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na warunki Regulaminu. W przypadku braku takiej zgody, Klient zobowiązany jest do opuszczenia Strony internetowej i niekorzystania z niej.

4. Custom Printing zapewnia dostęp do Strony internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Custom Printing ma prawo zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych.

6. Custom Printing nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3 Dane kontaktowe Custom Printing

1. Adres :
a. siedziba: ul. Przewodowa, nr 38P, 04-874 Warszawa
b. drukarnia: ul. Wał Miedzeszyński, nr 217, 04-987 Warszawa

2. Adres e-mail : kontakt@cprinting.pl

3. Klient może porozumiewać się z Custom Printing za pomocą Formularza kontaktowego, jak również adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania przez Klienta ze Strony internetowej niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej typu Chrome, Edge, Firefox, Safari
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Korzystanie ze Strony internetowej

1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.), ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 t.j ze zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.).

2. W szczególności zabronione jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób:
a. prowadzący do naruszenia powszechnie obowiązującego prawa;
b. niezgodny z Regulaminem;
c. zmierzający do wysyłki jakichkolwiek niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych i innych form komunikacji elektronicznej zaliczanych do kategorii SPAM;
d. zmierzający do przekazywania i rozprzestrzeniania jakichkolwiek materiałów zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe i inne tego typu szkodliwe oprogramowanie.

3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności z Formularza kontaktowego, wymaga od Klienta zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu kontaktowym.

4. Klient może również wyrazić dodatkową zgodę na przesyłanie przez Custom Printing informacji o zmianach i/lub uruchomieniu przez Custom Printing nowych usług.

§ 6 Cookies

1. Strona internetowa używa plików cookies (stałych i analitycznych) do zbierania informacji o dostępie Klienta do Strony internetowej. Informacje te będą wykorzystywane do prawidłowego działania Strony internetowej i w celach statystycznych.

2. Wszystkie pliki cookies znajdujące się na Stronie internetowej są ustalane przez Custom Printing i zgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

3. Klient może zmieniać preferencje dotyczące akceptacji plików cookies. Blokowanie lub usunięcie plików cookies może jednakże doprowadzić do uniemożliwienia pełnego korzystania ze Strony internetowej.

4. Pliki cookies będą wykorzystywane do:
a. Zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania przez Klienta ze Strony internetowej.
b. Rozpoznawania Klienta, który już odwiedził Stronę internetową.

§ 7 Formularz kontaktowy – wycena wydruku

1. Klient korzysta ze Strony internetowej m. in. poprzez wprowadzenie danych kontaktowych do Formularza kontaktowego, celem dokonania przez Custom Printing wyceny usługi wydruku książek.

2. W Formularzu kontaktowym, Klient określa również nakład, ilość stron, format, sposób oprawy, wnętrze, okładkę i inne parametry znajdujące się w tym formularzu.

3. Wypełnienie Formularza kontaktowego oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie przez Custom Printing jego danych osobowych, podanych w Formularzu kontaktowym.

§ 8 Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

1. Strona internetowa oraz jej treść są chronione właściwymi prawami autorskimi, prawami związanymi z ochroną znaków towarowych i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną.

2. Zabrania się Klientowi nieuprawnionego wykorzystywania zawartości Strony internetowej, zarówno w zakresie całości, jak i w zakresie części treści na niej zamieszczonych.

§ 9 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j. ze zm.) oraz Polityką Prywatności Custom Printing.

§ 10 Odpowiedzialność Custom Printing

1. Custom Printing nie gwarantuje poprawności treści Strony internetowej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa (w tym braku wirusów) oraz poprawnego działania.

2. Klient korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z takiego korzystania.

3. Custom Printing nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za linki zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności odsyłające do stron i witryn prowadzonych przez podmioty trzecie.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Custom Printing zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana dokonywana jest poprzez zamieszczenie zaktualizowanej treści Regulaminu na Stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.

2. Wszelkie spory pomiędzy Custom Printing i Klientem rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w ramach dwustronnych negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku, w którym Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Custom Printing.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/