Regulamin strony internetowej

§ 1 Definicje
A&J – podmiot udostępniający Stronę internetową do korzystania, tj. Magdalena Marszałek-Filipek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A&J Magdalena Marszałek-Filipek, adres ul. Przewodowa, nr 38P, 04-874 Warszawa, NIP 5212844231, REGON 147387723
Custom Printing – marka pod jaką A&J prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługi druku książek.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych w ramach Strony internetowej.
Formularz wyceny wydruku – znajdujący się na Stronie internetowej formularz umożliwiający dokonanie wyceny przez Custom Printing usługi wydruku książek, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.
Formularz kontaktowy – znajdujący się na Stronie internetowej formularz umożliwiający kontakt z Custom Priniting.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania ze Strony internetowej.
Strona internetowa – narzędzie dostępne pod adresem www.cprinting.pl, umożliwiające Klientom zapoznanie się z ofertą Custom Printing w zakresie świadczonych usług oraz dokonanie wyceny usługi druku książek przez Custom Printing

§ 2 Postanowienia wstępne
• Regulamin określa zasady dostępu i korzystania ze Strony internetowej.
• Każdy Klient zamierzający korzystać ze Strony internetowej obowiązany jest do zapoznania się z warunkami określonymi w Regulaminie oraz do ich przestrzegania.
• Korzystanie ze Strony internetowej jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na warunki Regulaminu. W przypadku braku takiej zgody, Klient zobowiązany jest do opuszczenia Strony internetowej i niekorzystania z niej.
• Custom Printing zapewnia dostęp do Strony internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
• Custom Printing ma prawo zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych.
• Custom Printing nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3 Dane kontaktowe Custom Printing
• Adres :
• siedziba: ul. Przewodowa, nr 38P, 04-874 Warszawa
• drukarnia: ul. Wał Miedzeszyński, nr 217, 04-987 Warszawa
• Adres e-mail : kontakt@cprinting.pl
• Klient może porozumiewać się z Custom Printing za pomocą Formularza kontaktowego, jak również adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania przez Klienta ze Strony internetowej niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej typu Chrome, Edge, Firefox, Safari
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,

§ 5 Korzystanie ze Strony internetowej
• Klient zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.), ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 t.j ze zm.) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 t.j. ze zm.).
• W szczególności zabronionej jest korzystanie ze Strony internetowej w sposób:
• prowadzący do naruszenia powszechnie obowiązującego prawa;
• niezgodny z Regulaminem;
• zmierzający do wysyłki jakichkolwiek niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych i innych form komunikacji elektronicznej zaliczanych do kategorii SPAM;
• zmierzający do przekazywania i rozprzestrzeniania jakichkolwiek materiałów zawierających oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe i inne tego typu szkodliwe oprogramowanie.
• Korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności z Formularza kontaktowego i Formularza wyceny wydruku, wymaga od Klienta zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w tych formularzach.
• Klient może również wyrazić dodatkową zgodę na przesyłanie przez Custom Printing informacji o zmianach i/lub uruchomieniu przez Custom Printing nowych usług.

§ 6 Cookies
• Strona internetowa używa plików cookies (stałych i analitycznych) do zbierania informacji o dostępie Klienta do Strony internetowej. Informacje te będą wykorzystywane do prawidłowego działania Strony internetowej i w celach statystycznych.
• Wszystkie pliki cookies znajdujące się na Stronie internetowej są ustalane przez Custom Printing i zgodne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
• Klient może zmieniać preferencje dotyczące akceptacji plików cookies. Blokowanie lub usunięcie plików cookies może jednakże doprowadzić do uniemożliwienia pełnego korzystania ze Strony internetowej.
• Pliki cookies będą wykorzystywane do:
• Zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania przez Klienta ze Strony internetowej.
• Rozpoznawania Klienta, który już odwiedził Stronę internetową.

§ 7 Formularz kontaktowy i Formularz wyceny wydruku
• Klient korzysta ze Strony internetowej m. in. poprzez wprowadzenie danych kontaktowych do Formularza wyceny wydruku, celem dokonania przez Custom Printing wyceny usługi wydruku książek, oraz Formularza kontaktowego, celem umożliwienie kontaktu z Custom Priniting.
• W Formularzu wyceny wydruku, Klient określa również nakład, ilość stron, format, sposób oprawy, wnętrze, okładkę i inne parametry znajdujące się w tym formularzu.
• Wypełnienie Formularza kontaktowego oraz Formularz wyceny wydruku oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie przez Custom Printing jego danych osobowych, podanych w tych formularzach.

§ 8 Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

• Strona internetowa oraz jej treść są chronione właściwymi prawami autorskimi, prawami związanymi z ochroną znaków towarowych i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną.
• Zabrania się Klientowi nieuprawnionego wykorzystywania zawartości Strony internetowej, zarówno w zakresie całości, jak i w zakresie części treści na niej zamieszczonych.

§ 9 Dane osobowe
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 t.j. ze zm.) oraz Polityką Prywatności Custom Printing.

§ 10 Odpowiedzialność Custom Printing

• Custom Printing nie gwarantuje poprawności treści Strony internetowej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa (w tym braku wirusów) oraz poprawnego działania.
• Klient korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z takiego korzystania.
• Custom Printing nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za linki zamieszczone na Stronie internetowej, w szczególności odsyłające do stron i witryn prowadzonych przez podmioty trzecie.

§ 11 Postanowienia końcowe

• Custom Printing zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiana dokonywana jest poprzez zamieszczenie zaktualizowanej treści Regulaminu na Stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji.
• Wszelkie spory pomiędzy Custom Printing i Klientem rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w ramach dwustronnych negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku, w którym Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Custom Printing.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
• Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/