Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy Strony internetowej funkcjonującej pod adresem https://cprinting.pl.
Podmiotem udostępniającym Stronę internetową jest Magdalena Marszałek-Filipek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A&J Magdalena Marszałek-Filipek.
Magdalena Marszałek-Filipek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A&J Magdalena Marszałek-Filipek jest również administratorem danych osobowych i przetwarza je zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).
Podmiot udostępniający i administrator danych osobowych prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługi druku książek pod marką Custom Printing.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE
:
Magdalena Marszałek-Filipek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą A&J Magdalena Marszałek-Filipek, adres ul. Przewodowa, nr 38P, 04-874 Warszawa, NIP 5212844231, REGON 147387723.

CELE PRZETWARZANIA DO KTÓRYCH MAJĄ POSŁUŻYĆ DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Cele przetwarzania przez Custom Printing, danych osobowych to:
– umożliwienie korzystania z Formularza wyceny wydruku, celem dokonania przez Custom Printing wyceny usługi wydruku książek – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– umożliwienie korzystania z Formularza kontaktowego, celem umożliwienia kontaktu z Custom Priniting – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH:
Odnośnie celów przetwarzania wskazanych powyżej – kategorie przetwarzanych danych obejmują:
• adres e-mail,
• imię, nazwisko.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
Odnośnie celów przetwarzania wskazanych powyżej, dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:
• podmioty świadczące obsługę prawną i księgową administratora danych;
• firmy informatyczne serwisujące system informatyczny administratora danych;
• podmiotom, za pomocą których administrator danych świadczy swe usługi (pracownikom, usługodawcom);
• inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

OKRES PRZETWARZANIA:
Custom Printing informuje, że dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu, gdy przetwarzanie to nie będzie już konieczne w celu realizacji tych celów, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń, których dane te mogą dotyczyć.

PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA:
Custom Printing informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora:
• dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• ich sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• usunięcia (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• ograniczenia przetwarzania (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
• przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH
:
Custom Printing informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail) jest dobrowolne – stanowi jednak konieczny warunek wykonywania przez Custom Printing czynności opisanych powyżej.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU:
Custom Printing informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, osoba, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Custom Printing informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU:
Custom Printing nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (w rozumieniu ogólnego rozporządzeni o ochronie danych).

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ CUSTOM PRINTING
• Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL. Tym samym dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
• Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Custom Printing – posiadający klucz – może je odczytać. Dane te są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
• Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania.
• Custom Printing okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
• W celu ochrony danych Custom Printing regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.